Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht

We geven advies en (bege)leiden projecten op het brede terrein van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. We zijn onder andere ervaren in:

Individuele arbeidsrechtelijke zaken (contracten, geschillen, disfunctioneren, vaststellingsovereenkomst)

Individueel en collectief ontslagrecht

Reorganisatie

Ontwikkelen van Sociale paragrafen, Sociale plannen en adviseren bij onderhandelingen met vakbonden en medezeggenschapsorganen

Ontwikkelen, actualiseren en modernisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenregelingen

Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenregelingen

Implementatie van wetgeving op het gebied van arbeidsrecht (zoals de WBA)

Fusie

Bedrijfsovername

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten

Outsourcing

Bezwaar- en beroepscommissies (lid, secretaris, voorzitter)

Begeleiding van de medezeggenschap (OR, MR)

Privacyrecht

Privacyrecht is sterk in ontwikkeling en dit neemt nog verder toe. Ook de beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens (security) wordt steeds belangrijker. Dit gaat ver uit boven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt sterk verband met software, hardware, autorisaties, gedrag van uw werknemers en overeenkomsten met leveranciers en klanten. Correct omgaan met privacy en privacy beleid kan ook concurrentieel voordeel opleveren.  Wij zijn uw adviseur in al uw privacyvraagstukken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld:

adviseren en namens u handelen bij een (mogelijk) datalek of een verzoek van een belanghebbende

een (uitgebreide) scan uitvoeren van privacy in uw organisatie

de bewustwording van privacy en security verhogen

als kwartiermaker een start maken met privacy en security

als externe Functionaris Gegevensbescherming optreden en uw belangen bij de Autoriteit Persoonsgegevens behartigen

uw interne Functionaris gegevensbescherming bijstaan

uw interne Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming bij afwezigheid vervangen (overbrugging)

verwerkingsovereenkomsten, processen, procedures, registers, beleid controleren of ontwikkelen

risico’s blootleggen, analyseren en oplossingen voorstellen

Data Privacy Impact Assessments (DPIA) uitvoeren

in overleg met uw leveranciers privacy en security borgen (overeenkomsten)

overeenkomsten met uw leveranciers en afnemers ontwerpen.

Human Resources Management (personeelsbeleid)

Mensen maken organisaties. Goed HRM-beleid bevordert de betrokkenheid, bevlogenheid en prestaties van uw werknemers en de prestatie van uw organisatie. Vaak zijn hierbij arbeidsrecht en privacyrecht direct aan de orde.
We geven advies, leiden projecten of voeren ze uit, en treden op als parttime – of interim manager. Voorbeelden hiervan zijn:

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden en CAO's

Beoordeling

HR-scan (analyse van uw personeelsbeleid met risico’s en advies over prioriteiten)

Medewerkersonderzoek

Engagement survey

Reorganisatie

Ontslag

Ziekteverzuim en re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter).

We zijn daarnaast gespecialiseerd in grotere projecten die in nauwe samenwerking met u worden uitgevoerd, zoals: reorganisatie, bedrijfsovername, fusie, overplaatsing van bedrijfsactiviteiten, outsourcing, bedrijfssluiting en collectief ontslag. Hierbij is altijd sprake van arbeidsrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld due diligence, complexe (internationale) wet- en regelgeving.
.
Wij zijn beschikbaar om uw HR-manager te zijn op afroep of voor een vast aantal uren per week (parttime), of als interim HR-manager (ter overbrugging van afwezigheid van uw eigen HR-manager).