Privacyrecht

Privacyrecht is en blijft sterk in ontwikkeling. De rechtmatige en correcte verwerking en ook beveiliging (security) van persoons- en bedrijfsgegevens wordt steeds complexer en belangrijker. Dit gaat veel verder dan alleen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt sterk verband met bedrijfsprocessen, software, hardware, autorisaties, gedrag van uw werknemers en overeenkomsten met leveranciers en klanten. Correct omgaan met privacy en privacy beleid kan ook concurrentieel voordeel opleveren.  Wij zijn uw adviseur in al uw privacyvraagstukken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld:

adviseren en namens u handelen bij een (mogelijk) datalek of een verzoek van een belanghebbende

een (uitgebreide) scan uitvoeren van privacy in uw organisatie en op specificatie processen en daarop gebaseerde verwerkingen

de bewustwording van privacy en security verhogen

privacy en security-beleid inrichten

als Functionaris Gegevensbescherming optreden en uw belangen bij de Autoriteit Persoonsgegevens behartigen

uw juridische afdeling, informatiemanager of IT-afdeling bijstaan in privacy vraagstukken

uw Privacy Jurist, Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming bij afwezigheid vervangen (overbrugging)

verwerkingsovereenkomsten, processen, procedures, registers, beleid controleren of ontwikkelen

risico’s blootleggen, analyseren en oplossingen voorstellen (bijvoorbeeld met DPIA's)

in overleg met uw leveranciers privacy en security borgen (overeenkomsten)

overeenkomsten met uw leveranciers en afnemers ontwerpen. en/of (mee) onderhandelen.

Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

We geven advies en (bege)leiden projecten op het brede terrein van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschapsrecht. We zijn onder andere ervaren in:

Reorganisatie

Ontwikkelen van Sociale paragrafen, Sociale plannen en adviseren bij onderhandelingen met vakbonden en medezeggenschapsorganen

Ontwikkelen, actualiseren en modernisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenregelingen

Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenregelingen

Implementatie van wetgeving op het gebied van arbeidsrecht

Bezwaar- en beroepscommissies (lid, secretaris, voorzitter).

Human Resources Management

Mensen maken organisaties. Goed HRM-beleid bevordert de betrokkenheid, bevlogenheid en prestaties van uw werknemers en de prestatie van uw organisatie. Altijd zijn hierbij arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden maar zeker ook privacyrecht zeer belangrijk.
We geven advies, leiden projecten of voeren ze uit, en treden op als parttime – of interim manager. Voorbeelden hiervan zijn:

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden en CAO's

Reorganisatie

Ontslagzaken.

We zijn daarnaast gespecialiseerd in grotere projecten die in nauwe samenwerking met u worden uitgevoerd, zoals: reorganisatie, bedrijfsovername, bedrijfssluiting en collectief ontslag. Hierbij is altijd sprake van arbeidsrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld due diligence, complexe (internationale) wet- en regelgeving, en ook van privacy vraagstukken.
.